☰ Menu
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryficach
Herb Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryficach

Czwartek 23.01.2020

zaawansowane

Zakończenie budowy

KOMPLET DRUKÓW - ZAKOŃCZENIE INWESTYCJI - pobierz


KOMPLET DOKUMENTÓW
DO ZAWIADOMIENIA
O ZAKOŃCZENIU BUDOWY:
 1.  Zawiadomienie o zakończeniu budowy. - pobierz
 2. Kserokopie decyzji pozwolenia na budowę wraz z decyzjami zamiennymi i przeniesieniami pozwolenia + kserokopie zgłoszeń na urządzenia/obiekty związane z inwestycją.
 3. Dziennik budowy (oryginały i kopie).
 4.  Oświadczenia kierownika budowy: o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i Polskimi Normami i doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy (w przypadku nieistotnych zmian potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru) wraz z informacją o dokonaniu pomiarów powierzchni użytkowej budynku (mieszkalnego lub z częścią mieszkalną) i poszczególnych lokali mieszkalnych. - pobierz
 5. Oświadczenie kierownika budowy o zastosowanych wyrobach budowlanych. - pobierz
 6. Powykonawczy opis techniczny. - pobierz
 7.  Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania.
 8. Protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji gazu (kserokopia + oryginał do wglądu).
 9.  Protokół z uruchomienia kotła (kserokopia + oryginał do wglądu).
 10. Protokół z kontroli i oględzin przewodów kominowych w stanie surowym i użytkowym (kserokopie + oryginały do wglądu).
 11. Protokół badania skuteczności wentylacji mechanicznej (kserokopia + oryginał do wglądu).
 12.   Protokoły z badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów (kserokopie + oryginały do wglądu). Wzory protokołów badań instalacji elektrycznej (protokoły przykładowe do instalacji oddawanej do użytkowania lub istniejącej użytkowanej).
 13. Protokół odbioru pasa drogowego (kserokopia + oryginał do wglądu).
 14.   Protokół odbioru technicznego zewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, gazowej,   kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, c.o. (kserokopie + oryginały do wglądu).
 15. Protokół badania natężenia oświetlenia (kserokopia + oryginał do wglądu).
 16. Protokoły odbioru technicznego przyłączy: wodociągowego (w przypadku własnego ujęcia wody odbioru dokonuje osoba z uprawnieniami budowlanymi sanitarnymi) + badanie fitosanitarne wody (studnia), kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, energetycznego, gazu, c.o., teleinformatycznego (kserokopie + oryginały do wglądu).
 17. Potwierdzenie zgodnie z odrębnymi przepisami odbioru wykonanych przyłączy (dotyczy przyłączy wykonanych bez zgłoszenia na podstawie art. 29a ustawy Prawo budowlane).
 18. Protokół z próby szczelności zbiornika bezodpływowego. (kserokopia + oryginał do wglądu).
 19. Protokół UDT zezwalający na eksploatację w przypadku, np. stałego zbiornika ciśnieniowego na gaz płynny, kotła gazowego o mocy większej niż 70 kW, suwnicy, schodów ruchomych.

  "Możliwość użytkowania urządzenia technicznego, podlegającego dozorowi technicznemu, zależy od otrzymania decyzji zezwalającej na jego eksploatację, wydanej przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego.

  Wykonywanie dozoru technicznego przez jednostki dozoru technicznego nie zwalnia projektujących, wytwarzających, eksploatujących, naprawiających i modernizujących urządzenia techniczne od odpowiedzialności za jakość i stan tych urządzeń, mające wpływ na ich bezpieczną pracę, zgodnie z przepisami o dozorze technicznym i przepisami szczególnymi."

  www.udt.gov.pl
 20. Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza (oryginał).
 21. Zawiadomienie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości.
 22. Pełnomocnictwo udzielone osobie działającej w imieniu inwestora (opłata skarbowa 17 zł).
 23. Inne dokumenty, wynikające z warunków decyzji pozwolenia na budowę.
 24. Kopia świadectwa charakterystyki energetycznej budynku                   (nie dotyczy budynków:

   1) podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

   2) używanych jako miejsca kultu i do działalności religijnej;

   3) przeznaczonych do użytkowania w czasie nie dłuższym niż 2 lata;

   4) niemieszkalnych służących gospodarce rolnej;

   5) przemysłowych i gospodarczych o zapotrzebowaniu na energię nie większym niż 50 kWh/m2/rok;

   6) mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;

   7) wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2.)

 W PRZYPADKU INWESTYCJI Z ODSTĘPSTWAMI NIE ODBIEGAJĄCYMI W SPOSÓB ISTOTNY OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ DOKONANYCH PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY PONADTO DOŁĄCZYĆ (dotyczy zawiadomienia o zakończeniu budowy jak i wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie) RYSUNKI POWYKONAWCZE - patrz pkt 29


KOMPLET DOKUMENTÓW DO WNIOSKU O UDZIELENIE POZWOLENIA NA UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO - jw. (bez pkt 1) lecz dodatkowo:

        25.  Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie. - pobierz

        26. Oświadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony) o zakończeniu budowy części obiektu w przypadku odbioru częściowego - przystąpienie do użytkowania ma nastąpić przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych. - pobierz

        27. Potwierdzenie zawiadomienia o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do użytkowania, następujących organów:

         - Państwowej Straży Pożarnej (Adres: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej; ul. 3-go Maja 25; 72-300 Gryfice)

       - Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna; ul. Nowy Świat 6; 72-300 Gryfice).

          28. Oświadczenie inwestora o braku sprzeciwu lub uwag ze strony ww. organów. - pobierz

 W PRZYPADKU INWESTYCJI Z ODSTĘPSTWAMI NIE ODBIEGAJĄCYMI W SPOSÓB ISTOTNY OD ZATWIERDZONEGO PROJEKTU BUDOWLANEGO LUB WARUNKÓW POZWOLENIA NA BUDOWĘ DOKONANYCH PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT NALEŻY PONADTO DOŁĄCZYĆ (dotyczy zawiadomienia o zakończeniu budowy jak i wniosku o udzielenie pozwolenia na użytkowanie):

          29. Kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi na czerwono zmianami potwierdzonymi przez projektanta i inspektora nadzoru   inwestorskiego (jeżeli został ustanowiony), a w razie potrzeby także uzupełniający opis. W takim przypadku również oświadczenie pkt 4 powinno być potwierdzone dodatkowo przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, jeżeli został ustanowiony.

 

Uwaga!
Powyższe formularze (do pobrania), zostały opracowane w celu ułatwienia składania kompletnych wniosków, zawiadomień i oświadczeń. Stosowanie tych formularzy nie jest obowiązkowe, ponieważ nie są one drukami obowiązującymi powszechnie na mocy przepisów prawa.
Wytworzył:
Renata Dworkiewicz, Krzysztof Trynks, Piotr Kubiak
Udostępnił:
Piotr Kubiak
(2008-01-31 00:32:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Krzysztof Trynks
(2016-02-22 12:44:49)
 

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X